Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2020

 Văn bản Trung ương:

     1. Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
    2. Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
     3. Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
     4. Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.
     5. Công văn số 1772/BTTTT-QLDN ngày 30/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn lập Kế hoạch, dự toán kinh phí và thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2016.

     6. Công văn số 1773/BTTTT-QLDN ngày 30/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn lậpDanh mục và sơ bộ Tổng mức đầu tư các dự án, lập kế hoạch hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông

Văn bản địa phương:
     1. Công văn số 2738/VP-VX ngày 11/8/2015 của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
     2. Công văn số 385/STTTT-BCVT ngày 21/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai lập Danh mục và sơ bộ Tổng mức đầu tư các dự án, lập kế hoạch hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
     3. Công văn số 386/STTTT-BCVT ngày 21/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai lập Kế hoạch, dự toán kinh phí và thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
     4. Công văn số 397/STTTT-BCVT ngày 27/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp, hỗ trợ triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

    5. Công văn số 1399/UBND-VX ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo số liệu và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc giai đoạn III trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website