SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁN BỘ

BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
DƯƠNG QUỐC VIÊT

Sinh năm:

25/8/1971

Điện thoại cơ quan:

0299.3621234

Điện thoại di động:

091.3983483

Email:

dqviet@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC 
NGUYỄN MINH CHIẾN

Sinh năm:

19/4/1974

Điện thoại cơ quan:

0299.3662222

Điện thoại di động:

091.3722955

Email:

nmchien@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC
LÊ HOÀNG BẮC

Sinh năm:

25/6/1967

Điện thoại cơ quan:

0299.3626171

Điện thoại di động:

098.3377775

Email:

lhbac@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC
DƯƠNG VĂN NHÂN

Sinh năm:

20/12/1975

Điện thoại cơ quan:

0299.3621079

Điện thoại di động:

091.8529629

Email:

dvnhan@soctrang.gov.vn

VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN TIẾN LÊN

Sinh năm:

5/4/1974

Điện thoại cơ quan:

0299 3637345

Điện thoại di động:

0912183069

Email:

ntlen@soctrang.gov.vn

THANH TRA
CHÁNH THANH TRA
VÕ QUỐC THẾ

Sinh năm:

13/9/1983

Điện thoại cơ quan:

0299.3621676

Điện thoại di động:

0974725152

Email:

vqthe@soctrang.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM THỊ KIM QUYÊN

Sinh năm:

26/5/1977

Điện thoại cơ quan:

0299.3621252

Điện thoại di động:

0944385969

Email:

ptkquyen@soctrang.gov.vn

PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG
TRƯỞNG PHÒNG
LÊ HOÀNG YẾN

Sinh năm:

12/12/1970

Điện thoại cơ quan:

0299.3621126

Điện thoại di động:

0913116079

Email:

lhyen@soctrang.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG
CHUNG QUỐC TOÀN

Sinh năm:

3/2/1982

Điện thoại cơ quan:

0299.3621919

Điện thoại di động:

0919130077

Email:

cqtoan@soctrang.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN PHƯỚC MINH

Sinh năm:

19/7/1969

Điện thoại cơ quan:

0299.3626252

Điện thoại di động:

0913688748

Email:

tpminh@soctrang.gov.vn

PHÒNG PHÁP CHẾ
CHUYÊN VIÊN
LÊ THỊ MỘNG THI

Sinh năm:

15/6/1979

Điện thoại cơ quan:

0299.3619818

Điện thoại di động:

0986866647

Email:

ltmthi@soctrang.gov.vn

TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRẦN MINH

Sinh năm:

25/3/1984

Điện thoại cơ quan:

 0299.3626300

Điện thoại di động:

0913927670

Email:

tminh@soctrang.gov.vn

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website