Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 14/CT-TTg Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại 25/05/2018 Tải
2 1631/BTTTT-THH Về thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương. 25/05/2018 Tải
3 07/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước 15/05/2018 Tải
4 04/2018/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 08/05/2018 Tải
5 25/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. 28/02/2018 Tải
6 Số 0631/PCST-KGMBĐ V/v tuyên truyền nội dung tiết kiệm điện theo văn bản số 12/UBND-TH ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 05/02/2018 Tải
7 Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 31/01/2018 Tải
8 Số 441-CV/BTGTU V/v tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Sóc Trăng 30/01/2018 Tải
9 Công văn 117/SCT-QLTM V/v thông báo danh sách các điểm bán lẻ của các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá 26/01/2018 Tải
10 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 23/01/2018 Tải

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website