Lĩnh vực Bưu chính Lĩnh vực Bưu chính

Back
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Tên thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Trình tự thực hiện * Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
* Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính.
- Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính chưa đáp ứng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
- Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
- Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2.
- Trường hợp doanh nghiệp có sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu thì việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ tiếp tục được thực hiện theo quy trình.
- Trường hợp từ chối xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì trong thời hạn 30 ngày Sở Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định thì Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho doanh nghiệp, tổ chức.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ)
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
+ Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định Số 47/2011/NĐ-CP, gồm:
. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
. Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
. Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
. Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
. Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
2. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
+ Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc          
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận (theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP).
Lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 28/6/2010;
+ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website