Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website