Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XII" Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản tring việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống," Tự diễn biến"," Tự chuyển hóa" trong nội bộ"
Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XII" Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản tring việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống," Tự diễn biến"," Tự chuyển hóa" trong nội bộ"
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website